Fyzioterapie, regenrační a rekondiční služby

Kdo jsem

M? jm?no je Zuzana K?rkov? a praxi fyzioterapeutky vykon?v?m ?est?m rokem. V roce 2013 jsem ukon?ila studium Fyzioterapie na Fakult? biomedic?nsk?ho in?en?rstv? na ?VUT. Magistersk? titul jsem z?skala po absolvov?n? d?lkov?ho studia na Slovensk? zdravotnick? univerzit? v Bratislav? v roce 2017. S klienty hovo??m v ?esk?m a anglick?m jazyce.

 

Zku?enosti

Ve sv? dosavadn? praxi jsem m?la to ?t?st?, ?e jsem se setkala s odborn?ky v oboru, od kter?ch jsem se mohla mnoh? nau?it. Za??nala jsem v Rehabilita?n? nemocnici Beroun, kde jsem pracovala pod veden?m MUDr. Jana Calty a MUDr. Ond?eje Hor??ka, kapacitami v oboru rehabilitace a neurologie. D?le jsem pracovala ve Vr?ovick? zdravotn?, kde jsem st?la u vzniku nov?ho ortopedick?ho odd?len? a spolupracovala zde nap?. s MUDr. Petrem Chl?dkem (p?edn?m ?esk?m odborn?kem v oblasti problematiky ky?eln?ho kloubu). Posledn? pracovn? zast?vkou byla soukrom? rehabilita?n? klinika Barna Medical, kde jsem m?la mo?nost v?novat se sportovn? aktivn? klientele, mezi kterou pat?ily i n?kter? hv?zdy ?esk? reprezentace.?

Zuzana K?rkov?

Absolvovan? odborn? kurzy

 • Dynamick? neuromuskul?rn? stabilizace dle Kol??e
 • Kurz aplikace v?vojov? kineziologie dle Vojty u hybn?ch poruch v dosp?l?m v?ku (RL – Corpus)
 • Manu?ln? lymfodren?? (Mgr. Helena Tou?kov?)
 • Komplexn? terapie ramenn?ho pletence (Mgr. Petr Bitnar)
 • Respira?n? terapie na ARO, JIP a b??n?m odd?len? (Mgr. Kate?ina Neumannov? Ph. D.)
 • Diagnostika a terapie triggerpoint? a glob?ln? recipro?n? svalov? inhibice (Mgr. Petr Bitnar)
 • Cvi?en? s overbally a labiln?mi pom?ckami (Mgr. Mark?ta Majerov?)
 • (Hlubok?) syst?m stabilizace p?te?e (Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerovertebr?ln? vztahy a jejich vyu?it? v klinick? praxi (Mgr. Petr Bitnar)
 • Mobilizace ?eber metodou Ludmily Moj???ov? kurz A (Mgr. Ludmila D?t?tov?)
 • Fyzioterapeutick? a ergoterapeutick? p??stupy ? Bobath koncept, Affolter, Feldenkreis (Vendula Matol?nov?)
 • Kurz j?gov? terapie (Lucie K?nigov?)
 • Diagnostika a terapie z?vrat? – Vestibul?rn? rehabilitace v l??b? pacient? s poruchami rovnov?hy (PhDr. Ond?ej ?akrt, PhD.)
 • Metoda Ludmily Moj???ov? ??st B a C (mobilizace Lp, SI kloubu, terapie p?nevn?ho dna, Mgr. Ludmila D?t?tov?)
 • Terapeutick? vyu?it? Temtex tapu (Bc. Kobrov?, MUDr. et Mgr. V?lka)
 • Inova?n? kurz fyzik?ln? terapie pro fyzioterapeuty (Mgr. Urban)
 • Vyu?it? DNS v j?ze (Mgr. Martina Je?kov?)
 • Techniky m?kk?ch tk?n? (Mgr. V?ra Verchozinov?)
 • Vyu?it? j?gy, tchai ji a ?chi gung ve fyzioterapii (Dr. ?vejcar Pavel)
 • Fyzioterapie po ?razech ve sportu (Loic Paris)
 • Kineziologie p?te?e (Mgr. Magdal?na Lep??kov?)
 • Komplexn? p??stup k rehabilitaci d?t?te (konference kliniky Monada)

Moje filozofie

Vztah mezi klientem a terapeutem by m?l b?t otev?en?, aktivn? a fungovat obousm?rn?. Pokud to tak nen?, l??ba nem??e m?t spr?vn? efekt. Ve sv? praxi se nesoust?ed?m na konkr?tn? diagn?zy, m?m r?da r?znorodost, tak?e se budu stejn? r?da v?novat postopera?n? a akutn? p??i jako nap?. chronick?m bolestem zad.